Training

Training

Vanuit de werkzaamheden van Baten & Partners in grote projecten en binnen lijnorganisaties is de nodige kennis en ervaring opgedaan die vertaald is naar een trainingsaanbod. Dit aanbod is hieronder beknopt weergegeven. Het gaat hier om een aantal standaardtrainingen, die ook aangepast als maatwerk voor uw situatie aangeboden kunnen worden. Het aanbod is opgedeeld naar enkele hoofdcategorieën:

 • Projectmanagement
 • Organisatieontwikkeling
 • Teambuilding
 • Persoonlijke ontwikkeling

Projectmanagement
Grote en middelgrote projecten onder verantwoordelijkheid van een lokale, provinciale of landelijke overheid zijn vrijwel altijd complex en doen er zich veel onzekerheden voor, zowel in de fase van besluitvorming als in de realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn: Projecten op het terrein van woningbouw, utiliteitsbouw, aanleg van infrastructuur, sanering van industriezones of herstructurering van bedrijfstakken.

Onvoldoende aandacht voor het beheersen van deze onzekerheden leidt tot verhoogd risico van kostenoverschrijding, opschuivende oplevering en media-aandacht. Door specifiek onderzoek te doen kan men echter de onzekerheden in kaart brengen en op basis daarvan de nodige beheersmaatregelen nemen. Baten & Partners kan op dit punt projectmanagers en projectstaven ondersteunen via de volgende eendaagse trainingen:

Training “Capita Selecta van de methoden en technieken voor het maken van interne en externe analyses”.

 • In deze training wordt een overzicht gegeven van de analysemethoden om projectonzekerheden in kaart te brengen. Tevens gaat de training in op de vraag welke methode in welke situatie de voorkeur verdient.

Binnen deze training vallen de volgende analysemethoden te onderscheiden:

 • Omgevingsanalyse
 • Gevoeligheidanalyse
 • Risicoanalyse
 • Krachtenveldanalyse
 • Strategische verkenning

In trainingen wordt ingegaan op de analysemethodes en krijgen de deelnemers praktische tips en instrumenten voor het hanteren van deze methode in hun actuele werksituatie.

Organisatieontwikkeling
Hieronder vallen de trainingen die te maken hebben met de organisatiecyclus. Elke organisatie kijkt van tijd tot tijd naar de eigen strategie en gaat na of de activiteiten (geleverde diensten / producten) nog passen bij de markt. Op basis daarvan wordt achterhaald of de organisatiestructuur, de bedrijfsprocessen en de interne voorzieningen bijstelling nodig hebben. Ook het functioneren van mensen, de bedrijfscultuur en de werkomgeving krijgen in een systematische benadering aandacht. Baten & Partners kan hierbij behulpzaam zijn via:

Training “Capita Selecta Organisatiecyclus”:
Hierbij leert men hoe systematisch te werken aan het ontwikkelingsproces van uw organisatie, op een efficiënte, proactieve wijze en met transparantie naar alle aandeelhouders.Overzicht van de organisatiecyclus en methoden om de verschillende managementtaken uit te voeren.

 • Training: Strategische heroriëntatie
 • Training: Marketing
 • Training: Innovatie van producten en diensten
 • Training: Organisatieontwerp
 • Training: Doorlichting en stroomlijning bedrijfsprocessen
 • Training: Competentiemanagement
 • Training: Implementatie kwaliteitsbeleid

Via deze trainingen krijgt u inzicht in de verschillende aspecten van de organisatiecyclus. U krijgt hulpmiddelen en voorbeelden. Indien gewenst vindt een toespitsing plaats op uw eigen cyclus / situatie, de sessie wordt dan ook gebruikt voor doorlichting en bijsturing van uw eigen bedrijf.

Teambuilding en teameffectiviteit
Er is continu aandacht nodig voor de onderlinge samenwerking van mensen en de wijze waarop ze gezamenlijk werken aan resultaten. Door mensen samen aan opdrachten te laten werken buiten het normale taakveld, is het mogelijk individueel gedrag en groepsgedrag bespreekbaar te maken en te werken aan versterking van de effectiviteit van een team. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om methoden te introduceren waarmee teams zelf aan de slag kunnen om de interne kennis te delen en voor anderen toegankelijk te maken.

 • Teambuilding
  Baten & Partners beschikt over een groot arsenaal aan mogelijkheden om teambuilding-sessies in te vullen. Groepen kunnen aan de slag met moderne media en samen tot een product komen, of kunnen via een sessie buiten in een uitdagend terrein laten zien hoe effectief ze zijn. Voorop staat: verbetering van de samenwerking in relatie met de taak.
 • Intervisie
  Een andere insteek voor teambuilding is intervisie: samen werksituaties bespreken en oplossingen uitwisselen. Zo leren deelnemers van elkaar en kunnen de beste toepassingen geïdentificeerd worden. Intervisie is bij uitstek geschikt om te werken aan consensus in een team over de belangrijkste werkprocessen. Baten & Partners kan mensen trainen bij het leiden van intervisiebijeenkomsten en helpen bij de invoering van hiervan. We kunnen ook ervaren begeleiders leveren voor intervisiesessies.

Persoonlijke ontwikkeling

 • Coaching. Baten & Partners beschikt over ervaren coaches die individuele ondersteuning bieden (hoe om te gaan met een nieuwe situatie, loopbaankeuzes, functioneringsproblemen etc.).
 • Training timemanagement. Hulpmiddelen voor een effectieve invulling van de werktijd en het gezond hanteren van werkdruk.
 • Training zakelijk schrijven. Leer hoe u uw boodschap helder en zonder omhaal kunt verwoorden, hoe u uw teksten levendiger en leesbaarder kunt maken.
 • Training coachend leiding geven. Voor lijnmanagers die praktisch leiding geven aan een groep medewerkers. De training heeft als insteek het vergroten van de competenties van medewerkers.
 • Training adviesvaardigheden. Voor alle dienstverleners die in een adviesrol werken, waarbij het hanteren van de adviesrelatie met de opdrachtgever en diens omgeving centraal staat.